Regulamin serwisu rowerowego


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania usług w serwisie rowerowym prowadzonym przez Serwis pod adresem: Mierzyn, ul. Welecka 12.

Pkt 1
Niniejszy regulamin określa sposób działania serwisu BIKE TEAM, nazywanym w dalszej części regulaminu „Serwisem”.

Pkt 2
Ceny usług serwisowych nie obejmują w swojej wysokości cen części, które Serwis zużyje celem dokonania napraw.

Pkt 2.1
Ceny usług serwisowych są ogólnodostępne dla klientów Serwisu.

Pkt 2.2
Cena podana przez Serwis przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu stanowi wstępny koszt naprawy, który w trakcie wykonywania prac przez Serwis może ulec zmianom.

Pkt 3
Jako całkowity koszt naprawy poczytywać należy cenę usługi serwisowej oraz cenę części, które Serwis wykorzystał celem realizacji napraw.

Pkt 4
W przypadku niewielkiego wzrostu wstępnego kosztu naprawy klient nie zostanie o tym poinformowany przez Serwis. O wszelkich dokonanych pracach Serwis poinformuje klienta przy odbiorze roweru.

Pkt 4.1
Jako niewielką zmianę ceny należy poczytywać jej wzrost o 30 złotych.

Pkt 5
W przypadku znacznego wzrostu wstępnego kosztu naprawy klient zostanie telefonicznie poinformowany o zaistniałym fakcie. Telefoniczne wyrażenie zgody jest wiążące dla obu stron.

Pkt 6
W przypadku rezygnacji z dalszych usług serwisowych, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za dotychczasowe wykonane naprawy oraz za zużyte w tym celu części. Opłata jest uiszczana przed zwrotem roweru.

Pkt 7
Po zakończeniu napraw bądź w przypadku rezygnacji z dalszych usług serwisowania, klient zobowiązany jest do odebrania roweru w terminie 3 dni. Za nieodebranie roweru w wyznaczonym terminie zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 5 złotych za każdy zakończony dzień zwłoki.

Pkt 8
W przypadku bardziej złożonych napraw, które mogą wymagać części nie posiadanych w miejscu świadczenia usługi przez Serwis, klient zostanie o nich poinformowany i zostanie wyznaczony późniejszy termin odbioru serwisowanego sprzętu.

Pkt 9
Jako „Termin odbioru” rozumieć należy termin zakończenia usług serwisowych.

Pkt 10
W przypadku napraw, przy których określenie terminu realizacji będzie utrudnione, klient o zakończeniu napraw zostanie poinformowany telefonicznie.

Pkt 11
W przypadku zwłoki powstałej z winy Serwisu, klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie.

Pkt 12
W przypadku gdy odebranie roweru przez klienta w wyznaczonym terminie jest niemożliwe, klient zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu z Serwisem.
Pkt 12.1
Przepis regulaminu pkt 12 może zostać zastosowany tylko raz. W przypadku dalszej zwłoki zostanie naliczona opłata z pkt 7.

Pkt 13
Potwierdzeniem zlecenia jest „Karta Serwisowa” sporządzona w dwóch jednolitych egzemplarzach. Podpisanie jej przez klienta oznacza akceptację powyższego regulaminu.